Ogólne Warunki Gwarancji


Gwarancja domowa

Gwarancja Light Commercial


Gwarancja Commercial

DLACZEGO TRZY RODZAJE GWARANCJI ??


01

Gwarancja Home


Gwarancja domowa Home dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja domowa Home stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w warunkach domowych, a czas tygodniowego użytkowania nie przekracza 15 godzin.

02

Gwarancja Light Commercial


Gwarancja komercyjna LightCommercial dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja komercyjna LightCommercial stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w miejscach publicznych (miejsca komercyjne), a czas tygodniowego użytkowania nie przekracza 25 godzin.

03

Gwarancja Commercial


Gwarancja komercyjna Commercial dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja komercyjna COMMERCIAL stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w miejscach publicznych (miejsca komercyjne), a czas tygodniowego użytkowania przekracza 25 godzin.


OGÓLE WARUNKI GWARANCJI

§1


Firma Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18, zwana dalej Gwarantem, udziela Nabywcy gwarancji na produkty sprzedawane lub produkowane przez niego. Gwarant gwarantuje, że zakupiony produkt jest wolny od wad materiałowych i funkcjonalnych w ramach normalnego użytkowania, które jest zgodne z przeznaczeniem.
Nabywcą w rozumieniu Ogólnych Warunków Gwarancji jest zarówno Reseller nabywający produkt w celu dalszej odsprzedaży jak i zarówno użytkownik końcowy, czyli konsument.


1. Gwarancja dotyczy produktu zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji na produkt rozpoczyna się od daty sprzedaży użytkownikowi końcowemu i trwa zgodnie z wpisem w Karcie Gwarancyjnej lub zgodnie z informacją zamieszczoną w opisie produktu, który znajduje się na stronie www.klubfitness.pl

3. Okres gwarancji na produkt, który został sprzedany Reseller'owi, rozpoczyna się po 30 dniach od jego wydania z magazynu Gwaranta.

4. Stwierdzone, w okresie gwarancji, wady lub usterki, które obejmuje gwarancja, powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Niesprawny sprzęt może być również zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkownika.

5. Zgłoszenia, w ramach udzielonej gwarancji, należy wysyłać poprzez stronę www.klubfitness.pl wykorzystując automatyczny formularz, który przypisze do zgłoszenia unikalny numer RMA. Automatyczny formularz dostępny jest w dziale Informacje/Reklamacje.
Zgłoszenie może zostać przesłane listownie na adres Gwaranta, z wypełnionym Arkuszem Reklamacyjnym (do pobrania) lub dołączonym opisem zaistniałego problemu. Takie zgłoszenie, po dostarczeniu, otrzyma swój numer RMA.


§2


Gwarant odpowiada przed Nabywcą za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:

 • nieprawidłowej: eksploatacji, instalacji, konfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu
 • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania
 • nieprawidłowego doboru produktów do warunków istniejących w miejscu montażu i użytkowaniu
 • próbie nieautoryzowanej zmianie konfiguracji, rozbudowie oraz współpracy z urządzeniami firm trzecich
 • nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich wskutek czego powstały wady techniczne
 • wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego,
 • w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej zabudowy, instalacji oraz naturalnego zużycia się elementów eksploatacyjnych, które były przyczyną uszkodzenia, a nie zostały w odpowiednim czasie wymienione
 • uszkodzeń powstałych w wyniku otwarcia obudowy lub ingerencji wewnątrz produktu
 • uszkodzeń wynikających z braku odpowiedniej konserwacji, zabrudzeń elementów mechanicznych lub optycznych
 • uszkodzeń wynikających z następstw nieprzestrzegania harmonogramu okresowych przeglądów technicznych, które zalecane są przez serwis Gwaranta lub Producenta.

§3


Gwarancja nie obejmuje:


1. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

2. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu sportowego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,

3. Czynności do wykonania, których, zgodnie z instrukcją obsługi, zobowiązany jest użytkownik, np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej, itp.

4. Materiałów eksploatacyjnych i elementów ulegających naturalnemu zużyciu, a które muszą być okresowo wymieniane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia

materiałami eksploatacyjnym są: paski napędowe, paski klinowe, paski przekładniowe, łożyska, przeguby, amortyzatory, siłowniki, pasy transmisyjne i biegowe, płyty biegowe, liny stalowe, odboje gumowe,

materiałami naturalnego zużycia są: wentylatory, baterie, akumulatory, uchwyty piankowe, zaślepki, pedały, paski, elementy gumowe, nadruki informacyjne na przyciskach i obudowach, gniazda słuchawek, tapicerka na obiciach,


§4


Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia:


 • naruszenie plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych,
 • wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy (osoby nieuprawnione to takie, które nie są autoryzowane przez Gwaranta)
 • zainstalowania innego oprogramowania niż oryginalne producenta


1. W powyższych przypadkach Reklamujący zobowiązany jest do odbioru sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.

2. W przypadku utraty gwarancji, wszelkie naprawy będą dokonywane na wniosek Nabywcy (Klienta), po przedstawieniu szacunkowej wyceny takiej usługi. Końcowy koszt naprawy produktu zostanie przedstawiony po ukończeniu wszelkich prac z tym związanych i przeprowadzeniu niezbędnych testów.


§5


1. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji, z tytułu udzielonej gwarancji, wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie

2. Jeżeli naprawa produktu będzie niemożliwa zostanie on wymieniony na nowy lub inny produkt o parametrach technicznych takich samych lub lepszych lub wystawiona zostanie korekta zakupu.

3. Gwarant decyduje o wadliwości produktu i wyborze sposobu załatwienia reklamacji.

4. Wymienione produkty lub podzespoły przechodzą na własność Gwaranta.

5. Gwarant naprawi produkt w terminie możliwie najkrótszym, którego okres nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych rozumianych jako jedna jednostka czasu.

6.Czas naprawy produktu może zostać wydłużony o kolejne jednostki czasu w sytuacji, gdy jedynym na to sposobem jest naprawa w serwisie zagranicznym lub pojawi się konieczność sprowadzenia części zamiennych z odległej fabryki.

7. W przypadku niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Gwarant może udostępnić Nabywcy, na czas naprawy, produkt zastępczy, co nie spowoduje naruszenia warunków niniejszej gwarancji.

8. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona z powodów od niego niezależnych.

9. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za naprawę gwarancyjną, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

10. Termin określony w §5 p.5 i 6 nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Reklamującego powyżej 7 dni od upływu terminu. W tej sytuacji, do dnia uregulowania przez Reklamującego długu w pełnej wysokości, bieg terminów do usunięcia wad i usterek towaru ulega zawieszeniu.


§6


1.Reklamowany produkt musi być dostarczony w stanie kompletnym, tj. z wyposażeniem z jakim był sprzedany. Brak spełnienia tego warunku może prowadzić do odmowy, przez Serwis, naprawy produktu.

2.Każdy reklamowany produkt musi zawierać następującą dokumentację:


 • Numer RMA
 • Dokładny opis usterki, jeżeli ten nie został podany w automatycznym formularzu RMA
 • Kopię dowodu zakupu z czytelną datą zakupu oraz czytelną nazwą reklamowanego produktu, która umożliwi jednoznaczną jego identyfikację. Dowodem zakupu jest: paragon fiskalny, faktura VAT, wyciąg bankowy, wyciąg operacji na karcie kredytowej lub taki, który bezspornie pozwoli właściwie zidentyfikować produkt.
 • Dokładne dane kontaktowe osoby reklamującej wraz z numerem telefonu kontaktowego.


Reklamowany towar, który nie będzie posiadał numeru RMA lub będzie on błędny, nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany na koszt nadawcy.


3. Reklamowany produkt może zostać dostarczony do Serwisu na koszt Gwaranta po wcześniejszym ustaleniu tego z Gwarantem

4. Koszt transportu produktu do Serwisu pokrywa Gwarant, jeżeli transport ten odbędzie się na jego warunkach i zasadach, które dotyczą sposobu przygotowania produktu do transportu, jego zabezpieczenia, ustalenia możliwych terminów odbioru przesyłki, itp.

5. Reklamujący jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie produktu i przygotowanie go do transportu, gdzie koszt transportu wraz z ubezpieczeniem pokrywa Gwarant.

6. Reklamujący może dostarczyć reklamowany produkt na własny koszt, bez ustalania warunków i zasad z Gwarantem, ale z uwzględnieniem wytycznych z §6 p.2

7. Po otrzymaniu przesyłki, Serwis Gwaranta dokona weryfikacji zgłoszonych usterek i w przypadku stwierdzenia wadliwości produktu dokona jego naprawy z uwzględnieniem §5

8. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem przeglądu i transportu, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub powstało z przyczyn opisanych w §2.

9. Sprawny produkt zostanie odesłany do Reklamującego na koszt Gwaranta.


§7


1. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej, a w przypadku wymiany produktu na nowy biegnie od początku

2. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.

3. Dokumentem stwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej może być:

 • Karta Gwarancyjna z właściwym wpisem i pieczęcią Serwisu
 • Karta Wydania z Serwisu z właściwym wpisem i pieczęcią Serwisu

§8


1. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami produktu.

3. Gwarancja w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.