Spis treści


I. Słowniczek

II. Postanowienia ogólne

III. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

IV. Składanie zamówień

V. Dokonywanie płatności. Ceny

VI. Realizacja zamówień

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

VIII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacja

IX. Rękojmia

X. Postanowienia końcowe


I. Słowniczek


Sprzedający - Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Sienna 18,

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba fizyczna (określona w Art. 221Kodeksu Cywilnego) dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.klubfitness.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Klient Komercyjny - nabywca będący przedsiębiorcą w rozumieniu Art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.klubfitness.pl, za pośrednictwem którego Klient (Komercyjny) może zakupić od Sprzedającego Towary.

Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient (Komercyjny) podając swoje dane, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient (Komercyjny) nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego.


II. Postanowienia ogólne


Sklep internetowy Klubfitness prowadzony jest przez Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Sienna 18

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, pomiędzy Sprzedającym a Klientami (Komercyjnymi), umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Klubfitness, dostępnego pod adresem internetowym www.klubfitness.pl

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów (Komercyjnych) Sklepu Internetowego.

Klient (Komercyjny) zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określonej w Art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta (Komercyjnego) wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

Klient (Komercyjny) ma możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e–mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.


III. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego


Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.


Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.


Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części.

W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.


IV. Składanie zamówień


Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 12:00.

W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź/Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Finner Polska Markiewicz Paweł, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po wysłaniu zamówienia Klient (Komecyjny) otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Towarów.

Klient (Komercyjny) ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres bok@klubfitness.pl


V. Dokonywanie płatności. Ceny


Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają kosztów dostawy,

Cena dotycząca kosztów dostawy podawana jest w tabeli „Sprawdź Koszt Wysyłki”, zaraz obok tabeli z ceną towaru.

Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta (Komercyjnego) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Klient (Komercyjny) ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) gotówką przy dostawie, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Finner Polska w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatność, za pośrednictwem przelewu bankowego, powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedającego:

Beneficient: Finner Polska Markiewicz Paweł, 96-100 Skierniewice, ul. Sienna 18
Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Numer rachunku: 17 9297 0005 0175 4541 2010 0001

c) kartą kredytową, która pozwoli na dokonanie płatności online, za pośrednictwem specjalistycznego serwisu internetowego, któremu Sprzedający powierzył obsługę tego typu płatności.
d) gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru, w siedzibie Sprzedającego

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja zamówień

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 14 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

b) dostępności Towaru;


Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on dodawany do wartości całego zamówienia jako osobna pozycja z opisem „Koszt transportu”.

Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki bez względu na jej kondycję (mimo widocznych uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zawartość w środku może być uszkodzona). W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

Dostarczony Towar może znajdować się w otwartym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim wynika to z konieczności dokonania przez Sprzedającego przeglądu przedsprzedażnego lub zapewnienia bezpiecznego transportu do Klienta (Komercyjnego).

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w Formularzu Zamówienia lub wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawatej na odległość


Klientowi przysługuje prawo do przetestowania i sprawdzenia Towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Klient, o którym mowa w I ust. 2 Regulaminu, może odstąpić od umowy kupna Towarów, zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych. Wskazany termin liczony jest od dnia wydania Klientowi kupionego Towaru.

Uprawnienie do zwrotu Towaru może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna, na adres siedziby Sprzedawcy w Skierniewicach na ulicy Siennej 18. Poinformowanie Sprzedającego, o odstąpieniu od umowy przy szprzedaży na odległość, będzie skuteczne pod warunkiem, że oświadczenie zostanie wysłane najpóźniej 14 dnia, o którym mowa jest w VII ust. 2 Regulaminu.

Klient zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Sprzedającego, która jest w Skierniewicach na ulicy Siennej 18, zwracany Towar w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych. Wskazany termin liczony jest od daty wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływej tego terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru poprzez korzystanie z niego w sposób wykraczający poza konieczność do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Zwrot świadczeń Klientowi nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca zwraca wszystkie dokonane płatności przez Klienta, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient zobligowany jest do zapewnienia właściwego zabezpieczenia zwracanego Towaru.

Towar musi zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Klienta za pobraniem, zawierających zwracany Towar.

Koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


VIII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacja


Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).


W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru. Możliwe sposoby złożenia pisemnej reklamacji:


a) korespondencja listowa. Adres do korespondencji: Finner Polska, 96-100 Skierniewice, ul. Sienna 18

b) korespondencja fax., Numer maszyny fax: 222-111-751

c) korespondencja e-mail. Adres poczty e-mail: reklamacja@klubfitness.pl


Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego Towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


VIII. Rękojmia


Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towaru ma zastosowanie do transakcji zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Komercyjnym, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 431 Kodeksu Cywilnego.
Rękojmia obejmuje okres 12 miesięcy, który liczony jest od daty wydania Towaru Klientowi Komercyjnemu i nie podlega odnowieniu lub przedłużeniu.
Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towaru ma zastosowanie do Towarów, które przeznaczone są do użytku komercyjnego, profesjonalnego, które posiadają oznaczenia "LC" - LightCommercial oraz "C" - Commercial (określone w ... Regulaminu).
Ninejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w stosunku do Klientów Komercyjnych, które przeznaczone są do użytku prywatnego i posiadają oznaczenie "H" (określone w ... Regulaminu) lub go nie posiadają.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta Komercyjnego w związku z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady produktu.


IX. Postanowienia końcowe


Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014.12.25.